Kompletní systém podlahového topení Topheating
Demotitle

Podmínky používání

Podmínky používání - DŮLEŽITÉ
Prosím pečlivě čtěte tuto stránku. Váš přístup k internetovým stránkám, umístěným
na www.topheating.cz ("Stránky") je předmětem právně závazných podmínek. Před tím,
než budete pokračovat, si pečlivě přečtěte všechny následující podmínky.

Přístupem do jakékoliv sekce na stránkách se zavazujete souhlasit s podmínkami užívání
a s dohodou o vzdání se nároku. Pokud nepřijímáte podmínky této dohody, tyto stránky
nevyužívejte.

Toto je dohoda mezi vámi ("vy") a EUROSYSTEMY GROUP, s.r.o.(EG) Doba nabytí platnosti
této dohody je moment, kdy přijmete tuto dohodu dle výše uvedeného postupu.

Stránky jsou provozovány společností EG. EG může kdykoli změnit tuto dohodu tím, že
aktualizuje toto zveřejnění. Tuto stránku byste měli průběžně navštěvovat, abyste se dozvěděli
o případných změnách v dohodě. Vaše další používání těchto stránek po zveřejnění změn této
dohody bude znamenat, že změny přijímáte a jste jimi vázáni.

Autorské právo a ochranné známky
Veškerý obsah těchto stránek, včetně, avšak nikoli pouze, textu, publikací, zpravodajů, článků,
názorů, stanovisek, grafiky, obrázků, HTML kódu, multimediálních klipů, Java skriptů, a výběr
a uspořádání informací (společně nazývaných "Materiály"), jsou chráněné autorských právem
a dalšími zákony o duševním vlastnictvím podléhajících zákonům ČR a jiných zemí.

EUROSYSTEM, EUROSYSTEMY, EUROSYSTEMY GROUP, TOP HEATING a veškeré příbuzné
výrazy, názvy domén a loga jsou ochranné známky, názvy výrobku nebo zde uvedená loga jsou
majetkem jejich právoplatných majitelů. Ochranné známky nemohou být použity bez výslovného
souhlasu. Bez omezení všeobecné platnosti již zmíněného, ochranné známky nesmí být použity
ve spojení s jakýmikoli výrobky či službami: (i) které nejsou výslovně písemně schváleny
společností; (ii) jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit zmatek mezi stranami jednajícími
se společností; (iii) jakýmkoli způsobem, který by mohl znehodnotit či diskreditovat.

Neoprávněné použití materiálů může být porušením zákonů o autorských právech, ochranných
známkách, patentech a dalších. Veškerá zákonem chráněná oznámení o autorských právech,
ochranných známkách a jiná, která jsou obsažena v původních materiálech, se musí objevit
na jakékoli kopii materiálů, kterou pořídíte podle níže udělených licencí.

Materiály obsažené na www.topheating.cz, včetně všech částí internetových stránek, obsahu,
grafického návrhu stránek, textů, grafik, a výběr oddílů a jejich uspořádání jsou chráněny
autorskými právy společnosti EG nebo jejích poskytovatelů licencí, dle aplikovatelnosti.
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Licence
Je vám udělena osobní, nepřenosná, neexkluzívní, omezená licence k vystavení či tisku
materiálů pro osobní použití, za předpokladu, že materiály nejsou upraveny a kopie této Dohody
jsou přiloženy k jakýmkoliv kopiím materiálů, které budou pořízeny. Dále Vám bude udělena
omezená licence použít email a internetové odkazy ("Služby") poskytnuté na stránkách.

Vy souhlasíte s tím, že nebudete: (i) distribuovat materiály za žádným účelem, včetně
a bez omezení kompilování interních databází, další distribuci či reprodukci materiálů médii
nebo prostřednictvím komerční sítě, kabelu či satelitního systému; nebo (ii) vytvářet odvozené
práce z Materiálů, stejně tak, jako zpětně sestrojovat, rozebírat, demontovat, přizpůsobovat,
překládat, přenášet, uspořádávat, upravovat, kopírovat, spojovat, seskupovat, prodávat,
sublicencovat, exportovat, spojovat, převádět, přizpůsobovat, půjčovat, pronajímat, leasovat,
zadávat, sdílet, outsourcovat, hostit, zveřejňovat, dávat k dispozici jakékoli osobě či jinak
používat, ať už přímo či nepřímo, v celku nebo části, v žádné podobě a ani jinými dostupnými
prostředky, fyzickými, elektronickými nebo jinými. Vy nepovolíte, nedovolíte nebo neuděláte
nic, co by porušilo vlastnická práva společnosti EG nebo jejích poskytovatelů licencí nebo
se jich jinak dotklo a nezpřístupníte materiály třetím stranám. Omezení definovaná v této
dohodě nebudou použitelná v omezeném rozsahu, ve kterém jsou zakázána příslušnými zákony.

Důvěrnost
Vy uznáváte a souhlasíte s tím, že (i) Internet není zabezpečené médium a soukromí nemůže
být zajištěno, (ii) Internetový e-mail je vystavený možnosti zachycení a falšování, (iii) EG
nebude odpovědný za jakékoliv škody, které utrpíte vy nebo jakákoli třetí strana následkem
přenášení, uskladnění nebo příjmu důvěrných či vlastnických informací, které předáte
společnosti EG prostřednictvím emailových odkazů uvedených na stránkách nebo z důvodů
chyb či změn provedených na přenášených informacích a (iv) pokud přenesete informace
prostřednictvím emailových odkazů, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Odkazy na jiné stránky
Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a emailové odkazy. Tyto odkazy jsou
poskytnuty výhradně pro vaše dobro. Tyto jiné stránky byly vytvořeny nezávisle, jinými
stranami než společností EG. EG nepřebírá jakoukoli odpovědnost za přesnost nebo
přiměřenost informací obsažených na těchto jiných stránkách. Zahrnutí jakýchkoli jiných
odkazů neznamená schválení společností EG. Jakékoliv zmínky o další straně nebo jejích
výrobcích či službách na stránkách by neměly být pojímány jako schválení dané strany nebo
jejích výrobků. Pokud se rozhodnete přejít na odkazované stránky třetích stran, činíte
tak na vlastní nebezpečí.

Omezení záruk a vzdání se nároku
Materiály a služby jsou poskytnuty pouze pro vzdělávací nebo informativní účely a nemíní
poskytovat právní či poradenské poučení a neměly by být vykládány jako doporučení žádného
specifického výrobku nebo služby, použití nebo postupu. Materiály nemají sloužit jako
náhrada za jakoukoliv radu od kvalifikovaného profesionálu. Jakýkoliv názor, rada, článek,
publikace, prohlášení, služba, nabídka nebo jiné informace či obsah vyjádřený nebo daný
k dispozici na stránkách nebo na jiných stránkách odkázaných ze stránek patří příslušnému
autorovi nebo distributorovi a nikoli společnosti EG. Vy jste výhradně zodpovědní za získávání
a použití materiálů, včetně, bez omezení, použití informací jako podkladů pro závěry. EG
nepřebírá povinnosti za aktualizace materiálů a rad ohledně dalšího vývoje zmíněných témat
nebo aktualizace funkčnosti služeb. Informace obsažené na těchto stránkách mohou
obsahovat typografické chyby. Obsah těchto stránek může být změněn nebo stažen
bez oznámení.

S VÝJIMKOU VĚCÍ VÝSLOVNĚ URČENÝCH TOUTO SMLOUVOU, STRÁNKY A CELÝ JEJICH OBSAH,
MATERIÁL A SLUŽBY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO DANÝCH K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM
STRÁNEK JSOU POSKYTNUTY NA PRINCIPU "JAK JE, KDE JE, DLE DISPOZICE" BEZ JAKÝCHKOLI
REPREZENTACÍ, ZÁRUK, GARANCÍ NEBO STAVŮ JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH,
ČI NEVYSLOVENÝCH, STATUTÁRNÍCH ČI JINÝCH, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, ZÁRUK
SPOJENÝCH S NEPŘERUŠENÝM A BEZZÁVADNÝM PROVOZEM, DOSTUPNOSTÍ, PŘESNOSTÍ,
KOMPLETNOSTÍ, AKTUÁLNOSTÍ, SPOLEHLIVOSTÍ, VČASNOSTÍ, LEGALITOU, VHODNOSTÍ,
SOUKROMÍM, BEZPEČÍM, PRODEJNOSTÍ, KVALITOU TITULU, NEPORUŠENÍ ČI ZPŮSOBILOSTÍ
PRO JAKÝKOLI ÚČEL, NEBO TĚCH, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ČI POUŽITÍ PROFESE.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE EG ČI JEHO ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ,
NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ ČI ZAMĚSTNANCI ODPOVĚDNÍ ZA: (i); JAKÉKOLIV ŠKODY
ČI ZTRÁTY V DŮSLEDKU: VIRŮ, POŠKOZENÝCH DAT, ZTRACENÝCH ZPRÁV, CHYB V PŘENOSU
NEBO PROBLÉMŮ; OSOBNÍHO ÚRAZU; OBSAHU, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN;
ŠKODY ČI ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VÁMI, NEBO VAŠIMI PŘÍSLUŠNÝMI ZAMĚSTNANCI , ZÁSTUPCI
ČI SUBDODAVATELI; ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ NEBO NEDOSTATKU DOSTUPNÝCH PROSTOR VČETNĚ
POČÍTAČOVÝCH PROSTŘEDKŮ, ROUTERŮ A ULOŽENÝCH DAT; POUŽITÍ ČI NESCHOPNOST
POUŽÍT STRÁNKY NEBO MATERIÁLY; JAKÝCHKOLIV STRÁNEK PŘÍSTUPNÝCH ZE STRÁNEK;
NEBO SITUACE MIMO PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI EG, I V PŘÍPADĚ, ŽE EG NEBO
JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI
TAKOVÉHOTO NÁROKU; NEBO(ii) JAKÉKOLI POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU JAKKOLI
ZPŮSOBENÉ VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, SPECIÁLNÍMI, NEPŘÍMÝMI, NÁHODNÝMI,
TÍŽIVÝMI, PŘÍKLADNÝMI, PŘITĚŽUJÍCÍMI, EKONOMICKÝMI NEBO VEDLEJŠÍMI ŠKODAMI;
ZTRÁTU VÝDĚLKU, PŘÍJMU, ÚSPOR ČI ZISKU; ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ NA MAJETKU ČI
DATECH; NÁROKY TŘETÍCH STRAN; A VEŠKERÉ OSTATNÍ KOMERČNÍ NEBO EKONOMICKÉ
ZTRÁTY, AŤ UŽ ULOŽENÉ VE SMLOUVĚ, ČI NIKOLI , PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO
JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ A VE SPOJITOSTI S POUŽITÍM STRÁNEK,
MATERIÁLŮ, SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK.
I V PŘÍPADĚ, ŽE EG NEBO JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI BYLI
INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD UZNÁVÁTE, ŽE VAŠE VÝHRADNÍ
A VÝLUČNÉ ŘEŠENÍ JE PŘESTAT POUŽÍVAT STRÁNKY A MATERIÁLY A SLUŽBY ZDE OBSAŽENÉ.

EG NENESE ZODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT
PRO VÁS NEŽÁDOUCÍ ČI NEVYHOVUJÍCÍ. EG SE VZDÁVÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI
ZA NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ČI REPRODUKCI JAKÉKOLIV ČÁSTI TĚCHTO STRÁNEK A PŘÍSTUPU
K OBSAHU Z JAKÝCHKOLIV ÚZEMÍ, KDE MŮŽE BÝT OBSAH NELEGÁLNÍ ČI ZAKÁZANÝ.

Převod, úprava, a ukončení
EG může převést svá práva podle této dohody bez oznámení. Tato dohoda je platná
do jejího ukončení společností EG, s odůvodněním či bez něj, dle výhradního a neomezeného
uvážení společnosti EG. Pokud porušíte jakoukoliv část této dohody, budou vaše licence
na materiály a služby automaticky ukončeny a jste povinni zničit jakékoliv vámi vytvořené
kopie materiálů a ukončit používání služeb a stránek. Pokud nesplníte jakékoliv podmínky,
má společnost EG právo ukončit tuto dohodu bez oznámení. Jakékoliv takovéto ukončení
ze strany EG bude dodatečné a nebudou tím dotčena taková práva a opatření, která budou
k dispozici společnosti EG, včetně soudních příkazů a jiných podobných opatření. Odvolání
se, omezení odpovědnosti, vlastnictví, ukončení, výklad, vaše záruka a ustanovení
o odškodnění této dohody zůstanou nadále platné i po ukončení či uplynutí platnosti této Dohody.

Odškodnění
Vy souhlasíte, že vždy odškodníte, ochráníte a zabráníte újmě na straně společnosti EG jejích
zástupců, dodavatelů, poboček a jejich příslušných ředitelů a zaměstnanců před jakýmikoliv
působeními, řízeními, náklady, nároky, škodami, požadavky, odpovědnostmi a výlohami
(včetně právních a ostatních poplatků a placení) utrpěnými, vzniklými či uhrazenými společností
EG přímo či nepřímo ve vztahu k: (i) jakýmkoliv informacím nebo obsahu, který poskytnete
na stránkách či jejich prostřednictvím nebo který je zaslán společnosti EG prostřednictvím
emailu nebo jiné korespondence; (ii) vašemu užití či zneužití materiálů, služeb, případně
stránek, včetně, a to bez omezení, nároků z porušení.

Jurisdikce a řídící zákon
Stránky jsou provozovány společností EG z jejích kanceláří v Hranicích v ČR. Stránky jsou
přístupné z různých světových jurisdikcí. Vzhledem k tomu, že každá jurisdikce má zákony,
které se mohou lišit od těch v ČR, tím že navštívíte tyto stránky souhlasíte, aby veškeré
záležitosti vztahující se k jejich návštěvě, jejich používání, stránkám, materiálům, službám
nebo jakýmkoliv jiným odkazovaným internetovým stránkám se budou řídit zákony ČR
a příslušnými česk.zákony aplikovatelnými v ČR, bez ohledu na konflikty se zákonnými
principy místa, odkud přistupujete. Vy také zároveň souhlasíte a tímto se podrobujete
exkluzivní osobní jurisdikci a umístění soudů do ČR a potvrzujete, že tak činíte dobrovolně
a jste zodpovědní za dodržování všech místních zákonů. Strany požadovaly, aby tato Dohoda
a veškeré dokumenty, které se k ní vztahují byly sepsány v češtině.

Celá Dohoda
Tyto podmínky a jakékoliv a veškeré právní oznámení na stránkách znamenají celou dohodu
mezi zde uvedenými stranami ve vztahu k používání stránek, materiálů a služeb. Žádný
dodatek, úprava či dodatek této dohody a žádné osvobození od jakéhokoliv ustanovení této
dohody nebude pro EG závazné, pokud nebude společností EG provedeno písemně. Žádné
osvobození od jakéhokoliv ustanovení této dohody nebude považováno nebo nebude
znamenat osvobození od jakéhokoliv jiného ustanovení (ať už podobného či nikoli) a stejně
tak nebude takovéto osvobození znamenat pokračování takovýchto osvobození, pokud tak
nebude výslovně vyjádřeno.

Dělitelnost
Jakékoli ustanovení této dohody, které je zakázané nebo neuplatnitelné v kterékoli jurisdikci
bude, co se týče této jurisdikce, neefektní v rozsahu takovéhoto zákazu či neuplatnitelnosti
a bude jinak uplatňováno v maximálním možném rozsahu umožněného zákonem, a to vše
bez vlivu na zbývající ustanovení této dohody nebo vlivu na platnost či uplatnitelnost
takovéhoto ustanovení v jakékoliv jiné jurisdikci.

Právní platnost
Tato dohoda vstoupí v planost ve prospěch obou stran a bude závazná pro strany a naše
příslušné následovníky a povolené postupníky. Vy tímto potvrzujete, že jste si před jejím
přijetím tuto dohodu přečetli, jste oprávněni tuto dohodu přijmout a že jste obdrželi kopii
této dohody.